38 Lirik Lagu Itoh Masyitoh


38 Lirik Lagu Itoh Masyitoh 

NO
ITOH MASYTOH / IMAS MASYITOH
NO
ITOH MASYITOH / IMAS MASYITOH
1
Itoh Masyitoh – Hayu Ah (Lirik Lagu)

Duh panutan abdi ge ngartos. Aa sering sering nyebat “Meungpeung hirup”.
Atos lami Aa teh katinggal lesu. Teu tiasa nyumponan kawajiban.
Sanaos Aa teh teu damang lesu. Abdi sadar bade nampi kana kadar.
Sing percaya Aa mo ngijing sila. Seja bakti sanaos dugi kapati.

Duh nasib dibedakeun tinu lian. Diantosan moal weleh disabaran.
Muga – muga abdi sing bisa nahan. Tina sagala godaan Setan.

Neng Itoh, Aa the lain geuring. Kahayang mah atuh ieuh geura mikir.
Ulah salah harti “Meungpeung hirup”. Meungpeung hirup geura Sholat.

Duh Aa sugan teh nuju teu damang. Hayu atuh meungpeung hirup sosonoan
Sakuduna urang Syukuran ka pangeran. Mengpeung hirup hayu ah Aa babarengan.
20
Itoh Masyitoh – Akang Deui Akang Deui (Lirik Lagu)

Akang deui 2x. Nu sumping teh eta keneh.
Taya deui anu lian. Naha dunya teh geus kolot.
Samagaha matak poek. Asa poek bumi alam.
Taya deui nu ditempo. Akang deui 2x.

Kuhayang nempo nu aneh. Landong soca anu herang.
Herang mencrang lir Arjuna. Dewa lungsur ti kahyangan.
Hanas abdi rarandaan. Hoyong lugina nya hirup.
Tapi nyatana nyalahan. Akang deui 2x

2
Itoh Masyitoh – Bajidor Sohor (Lirik Lagu)

Kacatur bajidor sohor. Loba duit hade pamor.
Ngibing na bari jeung loyor. Jiga oray luar – leor.
Rampayak gaya jawara. Katambih sae salira.
Lir satria sandiwara. Hanjakal teu kuat lila.

Enggal engkang bayar lagu na. Pan abdi cape ngawih na.
Sok lieur ngatur senggol na. Sok Eungap ngatur gaya na.
Kacatur Bajidor sohor. Gerak na rikat Suliwa.
Gaya na ngibing jaipong. Ngangkang jiga yuyup kangkang.

Gurilap ngan sakolepat. Ngan saukur jiga kilat.
Jorelat si Bajing luncat. Ngincid na enjot – enjotan. 
Kacatur bajidor sohor. Mobil na Merci baheula.
Warna na hideung gondola. Rarawis na mani loba.

Enggal engkang bayar laguna. Pan abdi cape ngawih na.
Sok lieur ngatur senggol na. Sok eungap ngatur gaya na.
Nyetir na di pungkal pengkol. Bawa sinden seu’eur senggol.
Dikepotkeun dieplokeun. Teu sabar disakalikeun.

21
Itoh Masyitoh – Bayu Bayu (Lirik Lagu)

Nyanggakeun sagagang kembang. Pikeun anjeun buah manah.
Nyanggakeun rasa kameulang. Pikeun anjeun kembang soca.
Sataun anu kalangkung. Munggaran carita urang.
Pihatur anu kasuhun. Ulah sok midua manah.

Poe kamari nu leungit. Nyaksian lalakon urang.
Asih Kamari nu leungit. Datang deui narembongan.
Urang kapalang ngalengkah. Mapay tapak perasaan.
Ieu hate rek sumerah. Keur anjeun kembang impian.

Kameulang ka asih kuring. Dibeh wetan citalaga.
Mun leureus bade sairing. Ulah sok midua manah.
Hujan sareng panas na. Cocoan panonpoe
Melang sareng wa’as na. Ngolembar kasawang bae.

Mun paturay hate leungit. Dada ngoceak ngajerit.
Mun pisah najan sapoe. Hate sok ruminjag bae.
Ayeuna mah kuring nyorangan. Maneh na teuing dimana.
Ka saha kuring talatah. Nepikeun karingrang manah.
3
Itoh Masyitoh – Beger Deui (Lirik Lagu)

Ngosok waos bari ngaheot. Bu’uk hideung make pikok.
Calana potongan ngan cutbray. Kacamata siang malam.
Di sapatu hak na luhur. Jalan – jalan ka Jati luhur.
Tuang na ngan ukur bubur. Sabab waos nu jadi paur.

Pa’amprok jeung mojang lenjang. Umat imut jual tampang.
Karep na hayang di sawang. Rasa na teh jiga nu gandang.
Gaya na detektif Kojek. Meulak cangkeng lajag – lejeg.
Ngariung jeung tukang ojeg. Karesep na ngibing gaplek.

Soca na sok gular – giler. Na calana nogel sisir.
Kumis leutik bararijil. Kitu anu beger deui.
22
Itoh Masyitoh – Botol Kecap / Cobi Taksir (Lirik Lagu)

Cobi taksir … Abdi nu jangkung lenjang. Sok piraku si Bapa heunteu ka gembang.
Mun di tilik ti gigir na mani lenggik. Mun di sawang ti tukang na mani lenjang.
Cobi taksir …. Abdi nu herang mencrang. Sok piraku si bapa heunteu kagendam.
Mun dihulag ngeluk tungkul kokompodan. Mo ngisinkeun margina sae turunan.

Duh hayu … Hayu urang rerendengan. Da abdi mah teu acan gaduh tunangan.
Ulah gimir saupami bade naksir. Ulah rempan saupami bade mandang.

Cobi taksir … Ieu abdi nu jangkung lenjang. Sok piraku salira heunteu kagembang.
Mun diteuteup Akang. Ti hareup na pameunteu sieup.
Komo lamun kasorot neon. Cahaya na mani eunyoy – eunyoyan.
Cobi taksir …. Abdi nu herang mencrang. Sok piraku salira heunteu kagembang.
Mun di tilik ti gigir na mani lenggik. Mun di sawang ti tukang na mani lenjang.

4
Itoh Masyitoh – Caringcing (Lirik Lagu)

Carincing wanci geus manjing. Nguriling beurang jeung peuting.
Raksak kutang Rawing samping balas tiguling.
Teu cicing maluruh nu dipieling. Duh teuing kamana panutan kuring.
Paingan teu aya sumping. Beja geus di alam langgeung.
Peugeut ati mikaeling. Duh … Nasib diri kuring.
23
Itoh Masyitoh – Geulis Gunung (Lirik Lagu)

Diteuteup ti kajauhan. Geulis lain pupulasan.
Payus surup jeung dangdosan. Teu ingkar ti kasundaan.
Ditilik ti kadeukeutan. Pikiran ngarasa heran.
Rupana beut beda pisan. Jadi teu aya sorotan.

Geulis gunung geu teu beda. Mun jauh tengbong alus na..
Deukeut mah leungit sari na. Geulis ngan saukur basa.
Mendingan anu nyarita. Jauh deukeut ge sarua.
Najan sakieu buktina. Tapi na teu salin Rupa.
5
Itoh Masyitoh – Giteuk Deui (Lirik Lagu)

Giteuk deui eta geuningan giteuk deui. Ngibingan ronggeng baheula.
Lampur cempor kebon awi. Giteuk na alus pisan osok ngajak deui.
Anu ngibing beuki edan. Siga anu kasurupan.
Giteuk deui 2x .Bari rejeng empes – empesan.

Ronggeng nu pinter giteuk na. Teu kenging kamana – mana.
Loba pisan pamenta na. Kahayang na kudu paheula – heula.

Lamun era sok ngulinkeun. Cara ngibing ronggeng baheula.
Resep nguping keur giteuk na. Komo lamun alus rupa na.
Lamun lagu ditaekeun. Beuki resep nu ngibing na.
Kararitu kahayang na. Ngarah asoy katempo na.

Ronggeng bosen ngalayanan. Giteuk na atos ngendoran.
Baju na baseh ku kesang. Nu ngibing na aduh beuki maksa.
24
Itoh Masyitoh – Gotong Royong (Lirik Lagu)

Hirup kumbuh silih asih. Paheuyeuk teguh sa’ati sabilulungan.
Ngahiji rampak tandang gulung karet. Rambate rata ngunggulkeun karaharja’an.
Hirup kumbuh manteung karep. Saihwan muru udagan keur kamajuan.
Rancage ngaheuyeug gawe babakti. Demi hasil na sungkeman keur lemah cai.

Gotong royong … hayu 2x Gotong royong. yu ..yu ..
Nyangga pangwangunan. Pikeun urang jeung rundayan. yu … yu …
Gotong royong … hayu 2x gotong royong. yu .. yu ..
Malar negri nanjung. Jembar apanjung - apunjung. hey … hey …

Gotong royong … Geus mapak ti baheula na. Jadi ciri bangsa urang.
Gotong royong … Sifat rukun musyawarah. Nanjeur dina hirup kumbuh.
Gotong royong … Rasa hiji matri ati. Cinta bangsa jeung nagara.
Gotong royong … Katengtreman katingtriman. Gemah ripah loh jinawi. 
6
Itoh Masyitoh – Jadi Katilu (Lirik Lagu)

Sok heran mikiran diri. Teu ngarti pisan ku ati.
Naha warisan ti gusti. Atawa watek nya diri.
Raraosan timimiti. Nikah neumbe dua kali.
Rek ceurik da atos milik. Watek the di candung bae.

Ti ngawitan kawin mimiti. Can ngarasa jadi kahiji.
Paling saetik kadua. Ayeuna jadi katilu
Ngenah na jadi katilu. Tara datang saban waktu.
Teu  ngenah jadi katilu. Datang na teu make waktu.

Naha ari nya lalaki . Tara ceukap ku hiji.
Gawena ngan jalir jangji. Ngabohong taya karisi.
Awewe jaman kiwari. Hese milari salaki.
Nu matak ku tahan uji. Wedal na ku murah diri

Najan aya Undang - undang. Gampang mun aya jaminan.
Aturan eleh ku bayaran. Timbulna susulumputan.
Awewe kudu wayah na. Ilahar na jaman ayeuna.
Dicandung atos biasa. Kitu the Gede ganjaranana.

25
Itoh Masyitoh – Leumpeuh Yuni (Lirik Lagu)

Tuh lalaki …. Ku naon sok leumpeuh yuni.
Tuh kaciri … Teu kaop ningali istri.
Tuh lalaki … Gampang katarik birahi.
Tuh lalaki … Teu kaop diajak seuri. 

Mun aya istri nu lenger. Lalaki sok epes me’er.
Gelenyeh dapon ditaksir. Dedehemen mere sindir.
Najan istri hasem budi. Lalaki sok api – api.
Kunyam – kunyeum jeba – jebi. Jiga nu hayang kapuji.

Pareng manggih anu geulis. Teu talangke muril kumis.
Bari na ramohpoy leuleus. Atoh semu anu reu’eus.

7
Itoh Masyitoh – Mitra (Lirik Lagu)

Pasirkoja Karapitan. Ditaplakeun jadi bantun.
Sim abdi seja pamitan. Nyanggakeun wilujeung kantun.
Ayeuna katuncar hideung. Iraha Katapang deui.
Ayeuna paturay tineung. Iraha patepang deui.

Situ saeur parapatan. Cisaranteun lembur buhun.
Upami seu’eur Si kaleupatan. Hapunten anu kasuhun.
Pepejeh jalan ka bihbul. Meser kupat diabonan.
Pepejeh abdi rek wangsul. Ulah ngupat ka’awonan.

Lewat cacauan. Jalan ka raja galuh.
Meungpeung cakeut sosonoan. Sakeudap deui bakal pajauh.
Amit mundur ka sadaya para wargi 2x.
Amit mundur bade wangsul. Mung sakitu anu kahatur.

Samemeh ka Cibarusah. Urang coco moal heula.
Samemeh urang papisah. Urang sosonoan heula.
Sanes teu seja ka dano. Artos na tacan sayagi.
Sanes abdi kirang sono. Waktos na parantos dugi.

26
Itoh Masyitoh – Ngahudang Lamunan (Lirik Lagu)

Deudeuh teuing … kamana jungjunan kuring.
Dianti – anti teu sumping. Sok inggis putus mieling.
Ngaleos tanpa pamitan. Lir anu pondok hareupan.
Luas ikhlas bibilasan. Ngahudang asih lamunan.

Panasaran … Lamun heunteu ditemonan.
Can tangtu aya putusan. Nambahan rudet pikiran.

Teungteuingeun … Kanya’ah geus dilengitkeun
Sugan teh mo pikieu’eun. Estuning pikanyeurian.
Mimiti tepung munggaran. Jangjina ngajak rimbitan.
Tapi buktina nyalahan. Ngajodo jeung anu lian.

8
Itoh Masyitoh – Ngimpi (Lirik Lagu)

Sare dina peuting tadi. Resep na taya hingga na.
Patepung jeung buah hate. Mani asa dikieu na.
Maneh na terus ngusapan. Bari nyarita na sopan.
Diuk mani ngadeketan. Mani asa dikieuna.

Hanjakal peuting harita. Abdi keur sare ka ganggu.
Sora tong - tong geus janari. Horeng abdi teh keur ngimpi.
Kahayang mah saban peuting. Ngimpi amprok jeung maneh na.
Aduh mani nikmat pisan. Mani asa dikieu na.
27
Itoh Masyitoh – Nyileuk Sorangan (Lirik Lagu)

Sadikantun ku panutan buah hate.
Raraosan asa teu paruguh bae.
Mondok teu tibra … neda ge suda.
Pikir weuleh sumoreang ka anjeun na. 

Narembongan alam nu tos karandapan. Kumalangkang nyantel bae na lamunan.
Nembongan deui na simpeu hate. Duh kumaha abdi mapalerkeu nana.
Sok komo mun datang peuting. Hate teh nambahan rungsing.
Sedih na kaliwat saking. Duh diri teu nyana teuing.

9
Itoh Masyitoh - Panghudang Rasa (Lirik Lagu)

Balebat anu gumawang. Cahayana gilang gumilang.
Neumbus lalangse panghalang. Totonden sang surya datang.
Sumirat di awang – awang. Mintonkeun rasa kameulang.
Kasakur nu kumulendang. Sangkan eling.

Haleuang panghudang rasa. Rasa ajrih ka Yang Widi
Hariring eling ka Gusti. Nu gaduh sagala puji.

Daun – daun ting arulang. Ci ibun nu pageuh muntang.
Duh .. siga anu sungkan mulang. Sanajan di alam fana.
Seja sumujud kumawa. Angkeuhan ngalimpangan.

Lamun manteung dileunyeupan. Nyata agung na pangeran.
Maha Heman keur makhluk na. Sangkan sing ngajadi eling.
Gumelar dipawenangan. Dunya alat panyimpangan. 

28
Itoh Masyitoh – Peunggas Hareupan (Lirik Lagu)

Ratu peuting geus luminjing. Tandang midang ngahariring.
Lampu leutik ting kareutip. Baranang bangun ngiceupan.
Sanajan geus teu kulawu. Tapi hate tambah lesu.
Harieum ceudeum kakeu’eum. Sagara ombak katineung.

Panutan lawas teu sumping. Teu nolih kanu prihatin.
Sumeblak hate tibelat. Palangsiang anjeun hilang.
Teu sangka geuning beut datang. Dua’an bareng jeung mojang.
Sihoreng rek balaka. Megatkeun tali ka suka.

Dareuda minuhan dada. Teu wasa kedal carita.
Sugan teh kameumeulangan. Sihoreng mungkas hareupan.
Duh gusti abdi tulungan. Mugi dikiatkeun iman.
Iraha atuh anggeusna. Kapeurih taya sudana.
10
Itoh Masyitoh – Pipilih Nyiar Nu leuwih (Lirik Lagu)

Urang wanoh sanajan seu’eur nu lengoh.
Mun dipilih sok inggis teu rido galih.
Kira – kira mun milih kedah nu mana.
Urang wani sok inggis teu ditarima.

Aduh 2x mun milih nu pendek hideung. Kurang wani sok inggis teu dipineung
Aduh 2x mun milih nu jangkung gede. Kurang wani sok inggis teu dipalire.
Aduh rek milih jalmi jadi nu rido. Kurang wani sok inggis disatru maru.
Aduh mun milih nu bujangan. Kurang wani sok inggis seu’eur tunangan.

Mun milih masih jajaka. Kurang wani inggis gede timburu na
Sumolondo heunteu pareng aya. Batan bedo arek milih anu jompo.

29
Itoh Masyitoh – Pura Pura (Lirik Lagu)

Hayang teuing diusapan. Hayang teuing digupayan.
Hayang teuing dikiceupan. Jiga acuh padahal heunteu tahan.
Komo mun jangkung jalmina. Amis budi tur ta someah.
Hayang teuing dipikanya’ah. Dina hate hayang dibawa

Kajeun disebut so’ aksi. Rek naros teu kuat jaga gengsi.
Wanita mah teu tahan uji. Lamun dideukeutan lalaki.
Jeta – jete teu daek cicing. Pura – pura ngabudi ucing.
Sok kabayang mun tipeuting. Si maneh na sok pulang anting.

Pura – pura nahan ka era. Padahal mah hayang di bawa.
Di bawa kamana ge mangga. Luas ninggalkeun rumah tangga.
Kajeun disebut so’ aksi. Rek naros teu kuat jaga gengsi.
Wanita mah teu tahan uji. Lamun dideukeutan lalaki.
11
Itoh Masyitoh – Serat Kamari (Lirik Lagu)
Nampi serat ti salira. Kaharti eusi basa na.
Heunteu sangka heunteu nyana. Salira megatkeun cinta.
Serat kamari katampi. Matak ngait dina ati.
Sihoreng ari lalaki. Sok gampang nganyeunyeuri.

Rasa kuring moal beda. Ciri na anjeun geus suda.
Carita loba sulaya. Geus cidra dina subaya.
Paingan atuh paingan. Jeung nu geulis rerendengan.
Ngarendeng padudua’an. Katempo tikajauhan.

Laleuleus satulang sandi. Loba jalma tega pati.
Jalir jangji ngait ati. Nampi serat nu kamari.
Cing angin pangbejakeun. Duh Bulan pangnyaritakeun.
Duriat matak tibelat. Ka asih taya pegat na.

30
Itoh Masyitoh – Teu Sabar (Lirik Lagu)

Sok ngarasa heran naha teu sabar pisan. Ngadadak nyarentak ngajak salametan.
Sok sanajan geus dibere gambaran. Waktu jangji tempo tujuh bulan.
Mugi akang masing sabar. Abdi ge moal ngolembar.
Ngulur waktu geus ilahar. Jangji teuteup moal udar.
Duh aduh masing tumarima. Urang bakal ngahiji na.

Najan tempo lila moal rek sulaya. Tapi sabalik na akang sing satia.
Kajaba na abdi rek aya pamenta. Akang mangga ulah asa – asa.
Sanajan kesel nungguan. Ulah bosen ngadatangan.
Entong asa kahalangan. Geus ka ikeut perjangjian.
Duh aduh ulah salah sangka. Sanes alim .. tempo heula.

12
Itoh Masyitoh – Teu Tiasa (Lirik Lagu)

Teu tiasa najan deudeuh najan asih. Da buktina engkang teh atos rimbitan.
Teu tiasa najan bogoh najan nya’ah. Da geus nyata salira seu’eur putrana.
Teu tiasa abdi mah rek ni’is heula. Hayang jongjon hayang hirup tumaninah.
Teu tiasa lamun engkang rek ngadua. Abdi daek mun engkang nyata na duda.

Ah teu tiasa najan hayang suka bungah. Ah teu tiasa najan sumpah rek satia.
Ah teu tiasa ngabagi – bagi kanya’ah. Ah teu tiasa loba bukti sok sulaya.
Teu tiasa lalaki teh sok sulaya. Lengas – lengis ciri na mun boga dosa.
Teu tiasa ngomong na sok nyandiwara. Loba salah tibatan bukti bener na.

31
Itoh Masyitoh – Wangsit Siliwangi (Lirik Lagu)

Baheula kacapangan. Jaman ngadeug Galuh Pakuan.
Nu ka mashur Pajajaran. Tempat payung ka’adilan.
Ayeuna dikundangan. Mupusti asma warisan.
Nyucruk galur cacandran. Siliwangi pupuhuna.

Kapahlawanan juru beukti perjuangan.
Lambang kajayaan. Siliwangi keur pananggeuhan.
Kiwari geus gumelar. Putra pajajaran anyar.
Wawangi na tambah mencar. Sajagat raya sumebar.

Ampuh kukuh tur sabar. Tindak tanduk na teu ingkar.
Siliwangi ginanjar. Kasatria nu kawentar.
Wangsit pitutur. Nuluykeun asma nu luhur.
Keur tugas anu luhur. Numpeus hawa napsu takabur.

Prajurit Siliwangi keur panyimpeun tekad nu suci.
ngadeug bari mawa ajrih. Di bumi Ibu Pertiwi.
Pahlawan santa budi. Tuhu tara jalir jangji.
Ngabdi ka revolusi. teuneung ludeung titi surti.

Lambang abadi. Kakoncara kamana – meuni.
Sumawur wawangina. Pinuh satungkeubing dumadi.

13
Itoh Masyitoh – Bibit Asih (Lirik Lagu)

Waktos tepung luhur panggung. Padahal ukur salangkung.
Harita teu kantos ngobrol. Margi walurat ku waktos.
Dina jeurit tungtung peuting. Maneh na sok ngawawa’as. (Ngahias ngawawa’as)
Teu kongang nyambat jenengan. Sok inggis hate nogenjang.

Nendeun semu dina emut. Nyimpaykeun rasa kaheman.
Hanjakal tepang sakeudap. Jungjunan tepang sakeudap.
Kawih asih nu sanding. Jajaran rupa kacinta.
Siloka aneka rasa. Ngahaja kanggo salira.

Demi anu saleureusna. Waktos patepang harita.
Pucuk asih renung deui. Ngaligar kembang harepan.
Duka ari salira mah. Panginten heunteu miduli.
Hare – hare teu malire. Ka abdi heunteu miemut

32
Itoh Masyitoh – Bulan Ngeunteung (Lirik Lagu)

Bulan ngeunteung na kaca jandela. Nyawangkeun (ngawaskeun) ngumbar cimata.
Bulan ngeunteung na kaca tunggara. Nyerangkeun keclak cimata.
Reuyeum – reuyeum .. dunungan. Bulan teh sureum. Kulit langit ririakan.
Napas na di kiceup bentang. Geter asih seseblakan.

Ruhruy deui .. dunung            an. Bulan teh ruhruy. Dina pulas mega kayas.
Nya’angan nu keur kagagas. Datang geugeut na lahunan.
Sumolondo ngarangkul pinuh katresna. Diukir sungging ka’asih.
Diteuteup ngumbar kanya’ah. Bulan bengras keur ngararas.
14
Itoh Masyitoh – Cipanon Ngeumbeung (Lirik Lagu)

Cipanon ngeumbeung … Pikiran anteung.
Ras ku nasib diri. Beda jeung nu lian.
Cipanon ngeumbeung … Pikiran anteung.
Ras ku bagja awak. Beda pisan jeung nu lian.

Cipanon ngeumbeung … Pikiran anteung.
Naha dosa naon. Naha salah naon.
Cipanon ngeumbeung … Pikiran anteung.
Teu bisa dipungkir. Sanajan teu salah.

Na naon 2x Nu janten lantaran. Engkang ngajak pipisahan.
Na naon 2x Teuing ... Teuing ..Teuing. Padahal tara bahula.
Na naon 2x Nu janten lantaran. Salira kedal putusan.
Na naon 2x Teu aya ras – rasan. Abong kena kanu hina.

33
Itoh Masyitoh – Cahya Sumirat - Banjaran (Lirik Lagu)

Paingan atuh paingan. Teu tebih disangka hate.
Gusti kagungan panyawat. Panyawat nu langkung lanti.
Teu kaop lepat saetik. Gusti babarian bendu
Sarupi pundut lantaran. Hoyong pirak sareng abdi.
Mun kitu mah gusti teh ngaraos hina.

Panonpoe tunggang gunung. Sinar layung ngenclong kuning emas.
Gumilang kunang – kunangan. Gumeuling lir menang ngembing.
Awang – awang … duh narawangan. Lenglang taya aling.
Kuwung – kuwung nu melengkung. Gumilang gumendung sari … jungjunan.
Mani kembat kumelang. Ngancik dina cahya manis. Kawas lalangse puri apsari.

Itoh Masyitoh – Banjaran (Lirik Lagu).
Kanu jauh sok tibelat. Suka teuing lamun panggih.
Ti batan pegat duriat. Suka dibeli ku pati.
Sanes hideung ku bajuna. Hideung ge ku calanana.
Sanes nineung ku lucu na. Nineung ge da kubelana.

15
Itoh Masyitoh – Imut Sapasi (Lirik Lagu)

Na tanjakan Cikamiri. Aya imut sapasi nyari.
Karasa aya nu endah. Taman asih jero ati.
Najan ukur ngan saliwat. Tapi hate geus ka iwat.
Ka bawa mudun ka landeuh. Duka kamana miang na.

Kiwari anggang kumangsa. Geus jauh rek dipaluruh.
Sugan kapalupuh nganteung. Sugan katalenteng manteng.
Lebah tanjakan nu eta. Nu dianti – anti panggih.
Baheula imut sapasi. Harita mah geus sapasang.

34
Itoh Masyitoh – Layung Kamari (Lirik Lagu)

Duh … aduh ku matak gandrung. Sok emut layung kamari.
Duh … aduh ku matak Liwung. Harita urang pasini.
Anjeun lunta ngantunkeun abdi nu lara. Pasini beut teu ngajadi.
Tapi hate nyeredet asa kapelet. Panutan iraha tepang.

Duh Gandrung … Gandrung ku layung. Sok wa’as ngumbar katineung.
Duh … aduh geuning ayeuna. Abdi teh hirup nyorangan.
Anjeun lunta ngantunkeun abdi nu lara. Pasini beut teu ngajadi.
Tapi hate nyeredet asa kapelet. Panutan iraha tepang.

16
Itoh Masyitoh – Malati Dina Imut na  (Lirik Lagu)

Malati dina imut na. Kalangkang cinta.
Sengitna minuhan dada. Mangler na hate.
Malati dina imut na. Gambaran cinta.
Dalinding asih sumanding. Asih Kadeudeuh

Bebene hade nu geulis hate.
Ceungceman kadeudeuh nu manis … ku matak nineung.
Teuing kubogoh … iraha jonghok.
Teuing ku melang … iraha tepang.

Bebene hade nu geulis hate.
Ceungceuman kadeudeuh nu manis. … ku matak nineung.

Malati dina imut na. Hareupan Cinta.
Ngadongkang kahayang urang. Sugan laksana.
Malati dina imut na. Gambaran cinta.
Dalinding asih sumanding. Asih kadeudeuh.

35
Itoh Masyitoh – Naon margina (Lirik Lagu)

Naha kunaon engkang …Naon margina. Soanteun salira padahal teu pira.
Naha kunaon engkang … Naon margina. Galindeung salira teu sabaraha.
Nyeureup dina leleumbutan. Ngaganggu kana emutan.
Parapeh na sanubari. Ngait meulit dina ati.

Naha ieu teh Engkang cinta asmara. Katarik birahi  … kunaon margina.
Naha ieu teh engkang asih sajati. Weuleuh teu ngartos … naon margina.
17
Itoh Masyitoh (Imas Masyitoh) – Desember Di Payung Biru (Lirik Lagu)

Hujan ngacacang diluar. Anteung jiga embung pisah.
Hate nyeuri nyanding gamang. Humandeuar bangun meulang.
Desember mangsana hujan. Diharudum kucilencang.
Desember dipayung biru. Kembang maneuh milar kalbu

Desember Biru kiwari. Pasini heunteu ngajadi.
Desember bulan kameulang. Rek pamit mo deui datang.
Dipirig keutir na ati. Dijajap cipanon ngeumbeung.
Lalakon diahir taun. Ngacacang kabawa miang.
36
Itoh Masyitoh (Imas Masyitoh) – Hiji Kalangkang (Lirik Lagu)

Aya asih sumujud dina lahunan. Aya deudeuh nyangharep dina hareupeun.
Mun dirampa ilang sirna duka kamana. Mun diteuteup ngojengkang pikameulangeun.
Mun seug bulan kawasa nya cumarita. Meureun tumanya naha kuring beut nyorangan.
Matak meulang ngacacang ngumbar lamunan. Mikadeudeuh nuturkeun hiji kalangkang.

Mun diteuteup ieu abdi panutan engkang. Sok pirakuna pan urang paheut pasini.
Yap kadieu jungjunan. Pami anjeun turut sami.
Urang teang kalangkang lalakon urang.
Rek disusul sugan pareng kapiboga. Rek diteang sanajan mirip kalangkang.

Panasaran kahayang tacan kahontal. Sok pirakuna salira heunteu kabandang.
Di beh wetan Aya sora mawa beja. Kuring reuwas ka geuing ku sora adan.
Teu karasa mangsana geus wanci pajar. Can tuntas panutan
Sanajan gede kameulang.

18
Itoh Masyitoh (Imas Masyitoh) – Kembang Soca (Lirik Lagu)

Nyanggakeun sagagang kembang. Pikeun anjeun buah panon.
Nyanggakeun wiat kameulang nu manis. Pikeun anjeun kembang soca.
Dina waktu kalangkung munggaran carita urang. Munggaran carita urang.
Pihatur anu kasuhun dunungan. Ulah sok midua manah. Ulah sok midua manah

Poe kamari nu pamit Nyaksian lalakon urang.
Asih kamari nu leungit datang deui narembongan. Datang deui narembongan.
Urang kapalang ngalengkah mapay tapak parasaan.
Ieu hate rek sumerah panutan dirajut dina impian.

Hanjakal peuting harita basa lilir Beut kageuing.
Aya panangan ngopepeng ngusapan ku bangun asih. Ngusapan ku bangun asih.
Sanes ngimpi … Sanes riwan. Estu nyata na gigireun.
Rambut diusap disasar. Diteuteup kubangun deudeuh.
Kameulang didi kalapa. Mun leres bade sairing ulah sok geuring midua.
Hujan sareng panas na deudeuh. Coco’oan panon poe.
Melang sareng wa’as na deudeuh ngolembar kasawang bae.

Mun paturay tanpa pamit. Mun paturay tanpa pamit.
Dada ngoceak ngajerit. Mun pisah najan sapoe.
Hate sok ruminjag wae. Hate sok ruminjag wae.
Saharita kuring pasrah jungjunan.
Imut anjeun teteup anjeun.Teundeun dihandeuleum sieum.

Ayeuna kuring nyorangan maneh na teuing dimana.
Kasaha kuring talatah. Neupikeun karingrang manah.
Kalakay murag na ati. Carita peunggas kapeurih.
Lalakon beut jadi panjang. Duka kumaha ahir na.
37
Itoh Masyitoh (Imas Masyitoh) – Manehna (Lirik Lagu)

Peuting tadi endah pisan. Kuring Digoda lamunan.
Ngolepat jirim manehna. Ngahaleung dangding.
Tahun 80 an. Tahun nu urang dua’an.
Geugeut  kuring jeung manehna. Mipit asih mangsa endah.
Maneh na kembang na soca. Ka maneh na raga pasrah
Dunya milik nu dua’an. Lara urang bagi rata.

Aya takdir ti yang widi. Urang Can aya jodona.
Papisah saheula anan. Sanes waktos tepang deui.
Sa ayeuna kuring gagal. Mikadeudeuh kamaneh na.
Sakeupeul Kameumeut punah. Bari jeung ngeumbeung cisoca.
Mangsa na lamunan miang. Wancina duriat pegat.
Kuring nalangsa nyorangan. Guguling nu dikeukeupan.

19
Itoh Masyitoh (Imas Masyitoh) – Mendung Ditungtun Taun (Lirik Lagu)

Sadaya parantos sirna. Sadaya parantos buyar.
Lalakon di ahir taun. Saukur nyungkun katineung.
Cipanon tos la’as deui. Bibit Asih teu ngajadi.
Teu nyana ku lara . Teu sangka kieu ahirna.

Cihujan diahir taun. Saksina jauh manten.
Kekembangan semu alum. Teu simpe ku dipepende.
Carita di ahir taun. Munahan dina kenangan.
Cihujan di ahir taun. Ngajajar anteung nyorangan.
38
Itoh Masyitoh – Doraka Ti Kolot (Lirik Lagu)
Kieu rasana teu tumut nasehat kolot. Sugan the moal aya akibat na. moal aya akibatna.
Sakola loba bolos. Ngaji loba teu datang.
Unggal poe poya – poya jeung lalaki. Poya poya jeung lalaki.
Sugan the hirup moal aya tungtung na.
Horeng awewe the murah harga na. geuning mah murah hargana.
Mahal soteh ku pangoloan wungkul. Habis manis sepah dibuang 2x.

Kamana nya kedah lunta dunungan. Ku kolot atos diusir.
Batur teu aya nu daek deket. Sabab kuring nya goreng lampah 2x.
Ucap ulama jeung kyia ku kuring dianggap dongeng biasa. Dongeng biasa.
Padahal nasehat nu nyata. Ulama the panerus para nabi.

Duh gusti kumaha abdi tobat. Ku kolot moal dihampura.
Jahanam Bageananana. Mugi gusti maparin rohmat.
Muka lawang muka lawing tobat.
Ngajerik maratan langit… Gusti. Ngoceak maratan mega
Rumaos jalmi doraka 2x. doraka ti indung bapa.
Naraka bageanana 2x.


Itulah 38 Lirik Lagu dari Itoh Masyitoh atau Imas Masyitoh. Genre Lagunya ada yang Jaipongan, Kliningan, maupun Kecapian.

Comments