51 Lirik Lagu Aan Darwati


51 Lirik Lagu Aan Darwati 

1.      Aan Darwati – Weungi Nu Munggaran (Lirik Lagu).
Weungi nu munggaran. Waktos abdi pangantenan. 
Sanes ukur na lamunan. Tapi jadi kanyataan. 
Geus jadi kabiasaan. Heunteu puguh rarasa’an. 
Angeun ratug tutunggulan. Aya atoh – aya era.

Weungi nu munggaran. Waktos abdi pangantenan. 
Sare teh tos teu sorangan. Jadi aya nu maturan.
Jeung si maneh na nu nya’ah. Nu tos lawas mikaheman.
Ocon heureuy pangantenan. Weungi datang nu munggaran.

2.      Aan Darwati – Tunda Talatah (Lirik Lagu).
Teu weleh jadi lamunan. Mikiran calon panutan. 
Geus lawas heunteu nembongan. Siga nu putus harepan. 
Mun maksud arek eunggeusan. Moal teuing ngahalangan.
Ngan kudu aya putusan. Pegat ge teu panasaran. 

Mang darya pang nepangankeun. Sakantenan carioskeun.
Arek tulus atuh sukur. Lamun moal rek ka batur. 
Najan heunteu ka maneh na. Da aya eukeur gantina. 
Sakira euweuh jawab na. Mending mah Darya nu aya. 

Ngan ulah kitu nya lampah. Da mun geus euweuh kanya’ah.
Nyarita anu merenah. Ulah ku tunda talatah. 
Moal teuing arek maksa. Da geus kieu galagat na. 
Meureunan lain jodo na. Ngan ulah goreng ahir na.  

3.      Aan Darwati – Tawis Soca (Lirik Lagu).
Asih suci sanajan heunteu ngajadi. Nyipta rasa nu geus nyata jeung rumasa. 
Kanyataan tamaha lampah dua’an. Nilik bukti kiwari aya urutna. 
Asih suci geus lantis cai birahi. Tasik medu talaga cinta asmara. 
Geus karasa ngabuah milik dua’an. Sok sanajan kiwari kuring nyorangan. 

Moal rek poho kasono bareto. Kokojayan jeung maneh na. 
Moal kuciwa maneh na teu aya.  Aya bukti tawis soca. 
Asih suci kiwari kari buah na. Utun inji tetela ngajadi tanda. 
Hate pasrah moal ngurangan sugema. Da rumasa geus boga carita cinta.  

4.      Aan Darwati – Taman Priangan (Lirik Lagu).
Tuh … langit nu mayungan. Jeung sang surya tuh anu nya’angan. 
Diamparan kaendahan. Wanci peuting sang purnama nu marengan. 
Tuh … bentang nu baranang. Ngariceupan anu nambah ca’ang. 
Ngahibaran taman sari. Taman endah keur budaya nu pribadi. 

Tuh … taman na priangan. Patamanan nu kapribadian. 
Taman sari kasenian. Tempat piknik ngamumule kabudayan. 
Leuh … karya na seniman. Dihijikeun jadi eusi taman. 
Taman Sari Indonesia. Nu marakbak sakuliah nusantara. 

Tuh .. jadi kawajiban. Seniwati jeung para seniman.
Ngajembarkeun ngamotekar. Nu pribadi budaya na sina mekar. 
Tuh … pageuhan tongkat na. Bisi robah lesot ti asal na.
Dilawangan babarengan. Sing toweksa miara na eusi taman. 

Leuh … hate kacampuran. Tutuwuhan nu sok ngarekahan. 
Ngabala’an patamanan. Ngahalangan Taman karek kekembangan. . 
Yu … pada ngamumule. Urang ome kikis hade – hade. 
Taman sari Indonesia. Jeung tanjeurkeun komara na kabudaya.

5.      Aan Darwati – Suwung (Lirik Lagu).
Dinten ieu abdi bagja. Rek tepang sareng bebene. 
Ngahaja abdi mapagkeun. Nunggu anu dipitineung. 
Kareta ngaguruh datang. Tinggal hate ngajangjawing. 
Heunteu puguh rarasaan. Nu baris enggal patepang. 

Panumpang kabeh tarurun. Tapi beut maneh na suwung.
Nu dipapag heunteu datang. Hate kuring ngalongkewang. 
Kuring ngageubeug sorangan. Nu ditunggu heunteu datang.
Hate kuring jejeritan. Kapaksa mulang sorangan.  

6.      Aan Darwati – Sungkan Mulang (Lirik Lagu).
Rasa honcewang. Dibarengan ku ngagolak. 
Mikiran nu nyingkah miang. Palangsiang sungkan mulang. 
Dimana atuh ayana. Leubeung heunteu aya beja. 
Sok inggis pegat asih na. Micangcam taya hartina. 

Duh harianeun … Ku teungteuingeun. 
Kuring sedih teu ditolih. Ukur dijieun paripih.
Nya hirup teu tumaninah. Ukur nandangan tugeunah. 
Sok inggis dianggap salah. Aduh … Ahir na pisah.

Mun kongang hayang ngalanglang. Hanjakal istri teu wenang.
Sok leuheung lamun kabandang. Kumaha mun ukur wirang.
Najan aya keur gantina. Moal cara jeung anjeun na. 
Aduh teu sangka … Kieu jadina.  

7.      Aan Darwati – Salak Masir (Lirik Lagu).
Salak bogor geus kasohor. Leugit karandel eusi na. 
Najan belah moal keuseut. Salak abdi ema … anu orisinil.
Najan sohor mo kabongroy. Najan leugit mo kataji.
Abdi cobi rek ngasa’an. Eta salak anu calawak heula. 

Rek dijinjing mo isin. Rek dikelek mo hese.
Rek dibawa mo riba. Salak masir. Mun diambung melenghir.
Mun lalendang pek baheum.  Moal rugi nu meuli. Deudeuieun. 
Salak masir paling raos anu belah.  Mun didahar kade siki na kabawa. 

Matak naon lamun siki na di dahar neng. 
Eta siki salak teu kenging asup ka dapur.  

8.      Aan Darwati – Sajuta Asih (Lirik Lagu).
Sajuta endah … Ngahias alam priangan. 
Sajuta asih … Mapaes lemah sarakan.
Teup … enteup deudeuh. Diteuteup tambih kameumeut. 
Tak … matak melang. Ditatap beuki sumeulang. 

Sarebu bentang …. Baranang ngiceupan alam.
Sarebu imut …. Nyi mojang ngaleusu jantung.
Na leuleuy midang. Halegar lir kembang mekar. 
Budi basa na someah. Nya’ah ka semah.

Duh Parahyangan… Aduh lemah sarakan. 
Gentreng na kacapi suling. Pangjajap hariring kuring. 
Duh parahyiangan … Aduh lemah sarakan. 
Tuh itu gunung galunggung. Tilas kakantun karuhun.  

9.      Aan Darwati dan Iin Subarjah – Randa Kolot (Lirik Lagu).
Dempok eta kumat – kemot. Kajeun rada kolot. 
Eta randa kolot. Hade sorot.  Makplak bodas ngeplak.
Sapertos gegeplak.  Eta dulak - dilak. Kandeul weudak. 
Kolot matak kapelet. Kajeun Kolot … Kajeun peot. 

Asal pinuh eusi loket. Dilak … Matak tibelat. 
Eta rambut jungkung campur bodas. Sawios da seu’eur pikok.

10.  Aan Darwati dan Iin Subarjah – Rambut Manis (Lirik Lagu).
Nu Bali bawa ngajadi. Nu leumpay bawa maneh na.
Aduh manis … sayang. Patumpuk pasusun – susun.
Paentep mani ngaberes. Aduh manis .. sayang.
Tapi aneh beda tempat. Ganti ngaran. 
Tapi enya da lumrah di sarerea.

Cicing di luhureun sirah. Rambut manis sayang.
Cicing dihandapeun tarang. Halis manis sayang.
Cicing digigireun cepil. Godeg manis sayang.
Cicing dihandapeun irung. Kumis manis sayang.
Cicing dihandapeun biwir. Janggot manis sayang. 

Nu hiji ulah disebat margi jorang. Nu hiji ulah disebat margi bakekok.  

11.  Aan Darwati – Sagagang Kembang  (Lirik Lagu).
Sagagang kembang …. Nu payus siap dipajang. 
kembang asih panineungan … Nu jadi kenangan. 
Dipelak dina mumunggang. Disiram ku cai hujan. 
Disimbutan ku halimun. Taya peuting taya beurang. 

Nu manteung dina lamunan. Kabayang dina ciptaan.
Kembang asih panineungan. Nu lawas jadi impian. 
Maneh na kungsi nyarita. Ngedalkeun eusi hate na. 
Sumeja arek bebela. Satia salalawasna.

12.  Aan Darwati dan Iin – Pacogregan (Lirik Lagu).
Mun dileuweung kayu dangdeur. Mun dileumbur kayu randu.
Dipake pamikul bengku. Dipake pangerat bingkeung.
Dipake golodok potong. Dipake pancar taruhan.
Gawe ukur tiba sare. Usaha ge ku awewe. 

Ulah nyaci ka salaki. Matak hese ngala rijki. Salaki wajib dipuji.
Ngarah dagang da gede bati.  Sing ingeut jangji bareto.
Kade nyai ulah poho.  Basa urang tepung jodo.
Mas kawin na ku boboko.

Ganti taun tambah bingung. Ganti Bulan tambah susah.
Tepung minggu ngalanglayung. Saban poe matak rehe.
Kabingung beuki patumpuk. Kasusah kalah nambahan.
Teu boga pisan kahayang. Dasar jalma pangedulan. 

Ka Caroge kudu nya’ah. Nu jadi kapala rumah. 
Tanggung jawab kulawarga. Nyalameutkeun sarerea.
Nyai the jadi awewe. Kudu taat ka Caroge.
Masing getol dagang toge. Bati na keur meuli dage. 

Ulah nyaci ka salaki. Matak hese ngala rijki.
Salaki wajib dipuji. Ngarah dagang da gede bati. 
Da bongan akang mah ngedul. Lamun dagang ukur wadul.
Ngobral janji ngan sabakul. Sing horeng ukur gedebul.  

13.  Aan Darwati – Pahlawan Ilang Laratan (Lirik Lagu).
Sepi  jempling sisi lamping. Dina cadas nu lungkawing. 
Batu belah lalawatan. Karimbunan dangdaunan. 
Didinya ayana bugang. Sabada rengse nu perang. 
Tulang nyangsang dina dahan. Sesa raga arucutan. 

Tangkorek diranggeum areuy. Dihandap na taneuh beu’eus. 
Nyangsaya raga nyorangan. Teu aya nu nyengceurikan. 
Teu aya nu ngarawatan. Teu aya nu ngalongokan. 
Teu terang saha ngaran na. Teu terang naon pangkat na. 

Teu aya laratanana. Teu aya catetanana. 
Kiwari sanggeus merdeka. Mun urang ngelak bendera. 
Naha ingeut ka maneh na. Nu kungsi nyebakeun nyawa.  

14.  Aan Darwati – Na Tanjakan (Lirik Lagu).
Na tanjakan bungsu …  carita urang dua’an. Nyawang lembur Imahna ancal – ancalan.
Ngahiliwir angin leutik mepes kesang. Tutunggulan sora lisung panineungan. 
Na tanjakan ieuh …  hate teh sok tutunggulan. Nu ka sawang kuring lempang lalaunan. 
Ngarongheap kuring teh ambon sorangan. Moal obah rek jongjon nyebrang lautan. 

Ukur impian tampa kanyataan. Paninengan urang dua’an. 
Ukur impian anu geus kasorang. Jalir jangji nganyeunyeuri.
Na tanjakan bungsu …  Hate teh sok tutunggulan. Nu ka sawang kuring lempang lalaunan. 
Ngarongheap kuring teh ambon sorangan. Moal obah rek jongjon nyebrang lautan.

Na tanjakan Ayeuna kuring nyorangan. Urang lembur kacipta nu ngagupayan. 
Angin asih ngaharewos panungtungan. Ngabejaan maneh na mentas harepan. 
Ukur impian tampa kanyataan. Paninengan urang dua’an. 
Ukur impian anu geus kasorang. Jalir jangji nganyeunyeuri. 

15.  Aan Darwati – Nembongan Deui (Lirik Lagu).
Naha hate beut ngageter. Waktu kuring tepung deui. 
Padahal sora kacapi. Leuwih manis tur nastiti. 
Naha dumeh tepung teuteup. Diuk na pahareup – hareup. 
Lalakon alam katukang. Nembongan timbul kakelar.

Padahal lawas geus la’as. Tutunggul luhur paesan.
Tapak raheut tacan lita. Piraku nambahan deui. 
Kuring jangji dina ati. Tepikeun kanu kataji.
Anjeun diciptakeun gusti. lain jodona ka abdi.

16.  Aan Darwati – Mojang Padesan (Lirik Lagu).
Saha itu nu ngalangkung. Estu surup kana tangtung. 
Keur manis … Ditiung cindung. Beut matak kaduyung.
Lamun sering tepung. Horeng nyi mojang padesan.
Bade angkat ka ondangan.  Dangdos asli kasunda’an. 

Mojang tipadesan. Bentang na ti priangan. 
Mojang kota … Mojang desa. Nu kiwari tos sarua.
Nyi mojang jaman ayeuna. Ngudag kamajuan baheula.
Kumaha Mojang Di kota. Eta ngalaksanakeun PKK. 

Kumaha Mojang Di desa. Binangkit taya bedana. 
Dibidang pangwangunan. Eta jadi juru panerangan. 
Estu teu aing – aingan. Para mojang ti padesan.
Antara kota jeung desa. Kiwari mah taya bedana.
Rata rampak pangwangunan. Sakuliah Indonesia.  

17.  Aan Darwati – Mulang Ka Sarakan (Lirik Lagu).
Di lembur pacul geus mintul. Munding geus ngadagoan. 
Pakarangan geus lukutan. Iraha rek dilongokan. 
Di kota urang ngumbara. Teu pareng panggih jeung bagja.
Usaha sapoe beak. Bati na ngan reuay anak. 

Di desa alam kiwari. Sagala rupa ge mahi. 
Geus teu beda jeung di kota. Hiburan sagala aya. 
Hayu – hayu batur. Urang mulang ka sarakan. 
Hayu – hayu batur. Urang bantu pangwangunan.

18.  Aan Darwati – Kingkilaban (Sangkuriang) (Lirik Lagu).
Ngatur catur carita alam baheula.
Dayang sumbi di kepung muyung ka bingung.
Asih sajati na leungit. Katitih peurah birahi.
Demi adeg – adeg diri. Kapaksa kuciwa.

Bongan laku Sangkuriang nu wangkelang. 
Karanjingan polah nirca dina cinta.
Geus samar ka indung. Indung anu ngandung. 
Dayang sumbi menta bukti. Ngawangun talaga.

Sangkuring kudu tandang. Saperti nyieun talaga.
Pikeun nandakeun lalaki. Memeh berang kudu bukti. 
Lamun talaga ngajadi. Karek bisa laki rabi. 
Pasini palaur ngabukti. Nu nirca tulus ngajadi.

Mun melar inggis balai. Jadi waris seweu – siwi.
aduh .. Dayang Sumbi mapatkeun ajian diri.
Boeh larang nyipta cahya kingkilaban. 
Peuting nu tadina jempling. carangcang maju ka ca’ang.

Hayam raong kongkorongok. Pertanda geus berang. 
Sangkuriang murang – maring kabeurangan. 
Ngawatesan laku nirca mo laksana. 
Tong neangan indung. Jaga jadi Bandung. 
Nya didinya bakal datang. Bandung hurung nanjung.

19.  Aan Darwati –  Leungiteun Alamat (Lirik Lagu).
Sataun anu kalangkung. Harita riung mungpulung. 
Ayeuna lawas teu tepung. Ngileus badis anu pundung.
Naha dimana ayana. Lebeng heunteu aya beja. 
Inggis panggih jeung tunggara. Sumawon pegat asih na. 

Sanajan dipikameumeut. Luput heunteu daek deukeut. 
Ngan ukur bati gereget. Duriat ngendat teu pegat.
Kamana atuh nyusul na. Heunteu puguh alamat na. 
Lamun aya keur ganti na. Aduh meureun sugema. 

Lamunan geus tineukanan. Nya hirup moal nyorangan.
Tangtu aya nu marengan. Sugan luyu sauyunan.

20.  Aan Darwati – Kembang Babadotan (Lirik Lagu).
Aduh nyeuri … aduh perih.  Sok nyangkelit kana ati.
Perih asa digeurihan. Aduh bingung … Aduh susah. 
Harkat beda tinu lian. Ukur kembang babadotan. 

Mun nempo kembang eros. Resep sedap malam.
Panyari malati. Dipake papaes bumi.
Eros ting harewos. Malati mah jeubi.
Bari ngadilak ka kuring. Moyok pedah babadotan. 

Tapi heunteu lana. Saminggu geus layu.
Dirawu dipiceun. Nambru numpuk dijarian. 
Kakara guligah. Hate suka bungah. 
Moal pundah pindah. Najan hina tapi betah. 

Engke ge areling. Mun kacugak beling. 
Kakara ngarieus kuring. Moal tutuluyan geuring. 
Jeup waras …Jeup waras. Isuk waras … Sore waras.  
Geura neang eusi alas.

21.  Aan Darwati – Karang Nunggal (Lirik Lagu).
Sapanjang urang gumelar. Ulah kendat nya ihtiar.
Elmu tungtut dunya siar. Nu awon perlu disinglar. 
Ngupat simuwat ka batur. Kalakuan anu teu jujur.
Samemeh ngupat mitutur. Pek riksa badan sakujur. 

Gumelar dipawenangan. Kudu jadi pantrangan. 
Ulah nyieun ka’awonan. Sabab teu widi pangeran. 
Puyuh ngungkung dina kurung. Disumpitan teu ka tepi. 
Siang weungi abdi muyung. Sok seuri ka impi – impi. 

Tangkal huni jeung katapang. Sihoreng Dadap cangkringan.
Mun lami heunteu patepang. Sok inggis kagegeringan. 
Kamana nya nyiar payung. Ka kaler katojo bulan. 
Kamana nya menta tulung. Moal paler ku sabulan.

22.  Aan Darwati – Sulanjana (Lirik Lagu).
Sari kaya kembang laja. Kembang bonteng di astana.
Nyangsara badan tunggara. Nu awon kieu rasana.  
Malela dianggo pala. Dianggo pake wijayanti.
Rek bela ulah kapalang. Urang silih beuli ati.  

Sae abdi dijangjangan. Nganggona dikakiwakeun.
Sae abdi ngarencangan. Mung ulah disapirakeun.
Beureum2x udag hideung. Tangkal na areuy - areuyan. 
Beuki heubeul beuki nineung. Lawas - lawas da kaedanan.

23.  Aan Darwati – Dahlia Bungur (Lirik Lagu).
Dahlia Bungur … Keur mekar dina mumunggang. 
Katebak ku angin peuting … Pating arulang. 
Jiga nu ngagupayan. Geus lawas mere harepan. 
Duh Dahlia bungur …. jadi impian. 

Hanjakal heunteu kadongkang. Kahalangan ku wahangan. 
Ngan ukur patepung imut. Patepung dina lamunan. 
Angin peuting geus ngipisan. Dahlia semu nu layu.
Aya beja tinu liwat. Dahlia ligar kumangsa.

24.  Aan Darwati – Gupay Kameulang (Lirik Lagu).
Dina keur jempling na peuting. Aya hariring nu nyanding. 
Marengan geulik na suling. Nu nyanding na hate kuring. 
Mere beja jeung carita. Ti panutan nu micinta.
Karaos asih salira. Tumerus getering rasa. 

Nu ka sawang  …. Harita lebah mumunggang. 
Basa anjeun karek mulang. Gupay na gupay kameulang. 
Disaksian …. Cahya bulan ngahibaran. 
Ranggeuyan ka Pangimpian. Nu endah gupay harepan. 

Hiliwir na angin rintih. Ngelusan kanu keur asih. 
Na ciptaan nu teu leungit. Da puguh mah hate geus ngait.

25.  Aan Darwati – Kabeuli Hate (Lirik Lagu).
Mun pareng menang ondangan. Disampakeun ku hiburan.
Kantong kosong rek nginjeuman. Sanajan indit nyorangan.  Kabeuli Hate.
Hiburan na kiliningan. Resep ngibing jaipongan. 
Diparengkeun menang hayang. Sugan ngajadi pasangan.  Kabeuli Hate. 

Nu ngibing mojang lalenjang. Estuning matak kagembang. 
Ku naon beut sungkan mulang. Kabandang ku tepak kendang. Kabeuli Hate. 
Nu ngawih sinden juara. Alus rupa hade sora.
Estuning taya kuciwa. Ninggang kana wirahmana.  Kabeuli Hate. 

Komo mun pareng lisan mah. Bareng jeung imut saliwat. 
Pajarkeun matak tibeulat. Horeng tresna neundeun duriat.  Kabeuli Hate.
Hiburan mun pareng rame. Sok heunteu ngarasa cape. 
Sapeuting najan teu sare. Malah asa dipepende.  Kabeuli Hate.

26.  Aan Darwati – Kapinis Dimana Mandi (Lirik Lagu).
 Lebakeun gunung nu itu. Duh ieung … Kacipta lembur maneh na. 
Maneh na keur ngadagoan. Ngadagoan kuring datang. 
Kapinis dimana mandi. Mandi na di Cikamiri. (di Cikapundung).
Nu geulis dimana jangji. Jangji na di sisi cai. (Jangjina sok matak bingung).

27.  Aan Darwati – Kembang Keretas (Lirik Lagu).
Kembang keretas aroyag katebak angin.  Siga anu ngagupayan …. disisi situ. 
Kembang keretas malekar mangsana ligar.  Disamberan ku kukupu … disisi situ.
Kana ligar mangsa datang. Dirungrum kukupu lucu.
Nungtut ragrag maruragan. Duh … geus layu. 
Ngulapes na cenghar deui. Ngajadi amparan lemah. 

Ngabayak dipatamanan. deudeuh … kembang keretas. 
Hayu urang geura teang. Kembang nu kungsi patembong.
Patepung pa’adu Liwung. Patepang dipangambahan.
Hayu urang mupuk kembang. Mopoleh kembang keretas. 
Susuganan aya bagja. Diparenta teuteup deui.

28.  Aan Darwati – Kulu Kulu Barang (Lirik Lagu).
Bangbara potong jangjang na. Hibeur na mah kukurilingan. 
Kira – kira moal mulya. Ulah sok pegat elingan. 
Beunying mana 2x. Beunying nu nyodor ka jalan. 
Mending mana 2x. Mending nu bela ka badan. 

Kuma suling kikinciran. Babasaran jeung areuyna. 
Kuma kuring pipikiran. Panasaran ka anjeun na.
Ciung wanara ti gunung. Lungsur tina patapaan. 
Pamugi keursa ngamaklum. Samudaya kalepatan. 

Subuh 2x geus balebat. Hayam reang kongkorongok. 
Geus puguh mah abdi tibeulat. Hayang diteang dilongok. 
Sae abdi dijangjangan. Nganggona mah dikakiwakeun. 
Sae abdi ngarencangan. Mung ulah disapirakeun. 

Kamana nya nyiar payung. Sakieu panas poe na. 
Kamana nya menta tulung. Sakieu panas hate na.

29.  Aan Darwati – Teu Burung Laksana (Lirik Lagu).
Sok bingung mikiranana. Nganteup teu cara biasa.
Anu sakitu geugeut na. Ayeuna leungit asih na. 
Siga nu aya pangaruh. Bulang – baleng teu pupuguh.
Kawas nu geus heunteu wawuh. Rejeng boga rasa angkuh.  

Acan ge jadi panutan. Eunggeus mere kanyeurian.
Nyingkahan tanpa alesan. Jiga nu putus hareupan. 
Patepung deui munggaran. Poe ieu panuntungan.
Mun rek jadi sing nya’an. Pangaruh batur singkiran. 

Pan urang maksud rarabi. Atuh ulah udar jangji.
Mun bener hayang ngahiji. Kade masing tahan hiji. 
Ayeuna geus padu hawuk. Pangaruh batur kabendung.
Mun daek entong kaduhung. Hayu atuh urang nyambung.

30.  Aan Darwati – Tukang Pijat  (Lirik Lagu).
Kuring leumpang mapay2 emper jalan. Dua’an lempang bari silih cekelan. 
Mapay2 emper jalan ngarah aman. Keur usaha neangan keur sandang pangan. 
Nu kadangu sorana gogoronjangan. Hawar2 disada tika’anggangan. 
Hiji tanda kuring teh eukeur neangan. Sugan aya anu hayang didatangan.

Tukang pijat 2x hamo bireuk. Geus ilahar modal na kaleng jeung itek.
Keur praktek na mawa anggeul rejeng samak. Sugan aya nu hayang dirancet awak.
Seni ngurut tukang pijat geus kawanti. Sambil ngurut tukang pijat geus kawanti. 

Heunteu eleh ku pijat arahli. Kabisa na estu bawa tingajadi.
Sakit badan sakit pinggang. Dokter keliling di jalan.
Ongkos nya pun tidak kemahalan. Biasanya prakteknya setiap malam.

31.  Aan Darwati dan Iin Subarjah – Lambeuy Ipis (Lirik Lagu).
Hey istri geulis. Lambeuy na mani ku ipis.
Rupana geulis. Manis siga neng rengganis.
Lambeuy nu ipis. Katawis jeg kueh lapis.
Narik birahi ka lalaki nu ciriwis.

Hey itu gadis. Lambeuy na mani ku ipis.
Leuh cocok pisan. Tanding na jeung kumis ipis.
Tapi mun di sun. Ku jalmi nu kumis jebris. 
Kumis badag carang. Nu geulis mani muringis.

Lambeuy ipis 2x anu saha.
Keur ipis teh katambah sok dibeureuman.
Anu manis 2x kanggo saha.
Kanggo akang panutan kakasih ati.

Lambeuy ipis 2x anu saha. 
Keur ipis teh katambah sok dibeureuman.
Anu manis 2x kanggo saha.
Da akang mah ayeuna kameumeulangan.

32.  Aan Darwati – Tokecang (Lirik Lagu).
Kamana ngaitkeun kincir. Ka kaler katojo bulan.
Kamana ngaitkeun pikir. Moal paler ku sabulan.
Cai mulang cai malik. Cikapundung ka banjiran.
Bingung mulang bingung balik. Bararingung pipikiran.

Lain – lain daun awi. Daun haur sisi galeung.
Lain – lain bagja abdi. Ngan ukur bati ngahuleung.
Jeungjing mana 2x. Jeunjing nu nyodor ka jalan.
Mending mana 2x. Mending nu bela ka badan.

Rinjing mana 2x. Rinjing nu aya hinisan.
Mending mana 2x. Mending eta nu kumisan.
Sanajan awi hinisan. Percuma taya talina.
Mun daek kanu kumisan. Percuma taya belana.

Hideung deui2x. Hideung cai kolomberan. 
Nineung deui 2x. Nineung bati gogoleran. 
Lain hideung ku bajuna. Hideung soteh calana na.
Lain nineung ku lucuna. Nineung soteh ku belana.

Daek abdi menta cai. Lamun arek dicangkiran.
Daek abdi mere jangji. Asal kudu dipikiran.
Sae abdi di jam tangan. Nganggona di kakikawakeun. 
Sae abdi ngarencangan. Mung ulah disapirakeun.

Kikinciran 2x. Teu nyana obat di beuleum.
Dipikiran 2x. Teu nyana nyobat jeung deungeun.
Purwakarta sindang kasih. Pasar rebo pasar juma’ah.
Eukeur cinta tambih asih. Ditambah ku mikanya’ah.

Walirang dicampur tali. Keur ubar peperepetan. 
Patepang neumbe sakali. Tibelat seseredetan.
Pajar maneh rek kahuma. Ka cai ngajinjing kendi.
Pajar maneh rek karunya. Lami – lami nganyeunyeuri.

Hanas peuteuy teu dibeuleum. Pindang teri teu dibeli.
Hanas nu heubeul dipiceun. Nu anyar sok nganyeunyeuri.
Cik atuh pang mayungankeun. Tumpak kuda sela beureum.
Cik atuh pang nulungankeun. Dikakaya anak deungeun. 

Sae abdi di Jam tangan. Nganggona di kakiwakeun. 
Sae abdi ngarencangan. Mung ulah disapirakeun.

33.  Aan Darwati – Bangbara (Lirik Lagu).
Huang hiung nu nguriling. Gandrung bangbara ngaginding.
Mapay – mapay taman kembang. Pada mikat kanu gandang.
Bangbara the sumolondo. Ngadeukeutan bangun sono. 
Teup eunteup siga nu deudeuh. Ngarungrum puspa nu arum.

Tepung lawung tepang rasa. Pang lawung ka untun tipung. 
Awor soca awor rasa. Gumulung panah asmara.
Kembang pasrah digadabah. Leah sadrah jeung sumerah. 
Sawargana kaendahan. Lantis cai kanikmatan. 

Kiwari kembang the layu. Leungit sari ilang madu.
Bangbara indit teu pamit. Mentas mipit tanpa amit. 
Tinggal ceda kembang hina. Lantaran kurang wiwaha.

34.  Aan Darwati – Daweung Katineung (Lirik Lagu).
Asa nineung…  Kana seah na walungan. 
Ngageuyas cai na herang. Paranti ngojay silanglang.
Asa nineung … Manuk recet disarada.
Baceo mepende hate. Ngahudangkeun panineungan. 

Asa sono …  Sono teuing. Ka angin anu ngusapan. 
Alam pinuh katingtriman. Panggendat rasa katresnan.
Hate galecok sorangan. Bari nyoreang katukang. 
Ka saha ngedalkeun rasa. Saukur Daweung Katineung. 

Lamping na … lamping ka asih. Landeuh na … landeuh ka deudeuh. 
Pangancikan pangulinan. Ngahudang rasa katineung. 
Cai lawas nembongan. Sagala nu geus ka sorang. 
Ngawawa’as na impleungan. Nganteurkeun Daweung Katineung.

35.  Aan Darwati – Girimis Kasorenakeun (Lirik Lagu).
Girimis Kasorenakeun. Ngeunteungan sewu katineung. 
Katumbiri payung langit. Awor jeung cipanon ngeumbeung.
Ngalangkang galeuh lamunan. Ngaliuk kalbu nu Liwung. 
Naon deui nu rek didagoan. Duh … Kabeh geus mungkas adegan. 
Geus tamat lalakon. Leungiteun Udagan. 
Mungkas mangsa pikeun muja jeung dipuja.

36.  Aan Darwati – Kabandang Ku Mojang (Lirik Lagu).
Itu saha nu ngaliwat. Angkat lewat jungkat - jengkat. 
Mun pareng gawe na rikat. Alus semu hade ulat.
Barang gawe teu tampikan. Teu boga hate beulikan. 
Naon bae pagawean. Dapon kabeh kabersihan. 

Hade budi tur perceka. Capetang bisa nyarita.
Disawang matak kabita. Mun bisa hayang miboga.
Salira nu jangkung lenjang. Alus laur nu sampulur. 
Kabeh pria mikayungyun. Ka irut nambahan gandrung. 

Lamun dangdos sederhana. Tara sok diruka – reka.
Najan wanita ayeuna. Tumut piwulang sepuh na.
Nganjang teu matak hariwang. Mo isin lamun tatandang. 
Mun mangsana ligar kembang. Heunteu kagok kumapalang.

Tumut piwuruk sepuh na. Tara minculak akhlak na.
Kukuh pengkuh tabeat na. Estuning luhur budina.
Hese neangan ganti na. Abong urang mah jelema.
Teu sarua ti luarna. Komo jeung eusi hate na.

37.  Aan Darwati – Carincing (Lirik Lagu).
Carincing wanci geus manjing. Nguriling beurang jeung peuting.
Pasang kutang tali samping balas tiguling.
Teu cicing maluruh nu dipieling. Duh teuing kamana panutan kuring. 
Paingan teu aya sumping. Beja geus di alam pamliing. 
Geugeut ati mikaeling. Duh … Nasib diri kuring.

38.  Aan Darwati – Emut Malati (Lirik Lagu).
Emut malati … Weungi tadi geuningan patepang deui.  
Nu kapiati … Tikapungkur jungjunan dianti – anti.  
Ti gunung putri …. sareng saha salira lungsur ka landeuh.  
Lagu kamari …. ngagalindeng lalakon gending kadeudeuh.  
Najan sakeudap jorelat tunjung balebat.  Estu mo hilap karaos matak tibelat.  

Ku heunteu terang mulih 2x. Eh … naha iraha.  
Najan  nu imut saulas sakilat imut.
Rasa kairut hanjakal teu sering tepang.  
Ku heunteu terang leos na 2x. Eh … geuning kamana.

39.  Aan Darwati – Hayang Pilihan Sorangan (Lirik Lagu).
Sang Ibu mindeng ngomelan. Mamaksa kudu rimbitan.
Teu disaluyuan beda tujuan.  Masih resep lalagasan.
Lugina bebas pikiran.  Heunteu asa kahalangan.
Keur genah hirup nyorangan.  Rumah tangga mun dipaksa.

Inggis heunteu bahagia.  Jeung sok pasalia.
Jodo teu lila.  Rarabi mah soal gampang.
Waktu ieu acan hayang. Engke oge moal mungpang.
Asal pinanggih jeung senang.  Najan dipaksa.

Abdi mah alim ayeuna. Narah dituduhan.
Hayang pilihan sorangan . Mun dilaksanakeun.
Ku lalaki masih sieun.  Najan dicalonkeun.
Sanes abdi teungteuingeun.  

40.  Aan Darwati – Kacapi Nu Jadi Saksi (Lirik Lagu).
Kacapi Nu jadi saksi. Nitenan gerentes ati. 
Pasini jangji mimiti. Anu keur dianti – anti. 
Kacapi panarik ati. Nganteung na kawat birahi. 
Nu ngeumpur dina jajantung. Jentreng na mepende hate. 
Kacapi kungsi nyarita. Maneh na arek ngadakwah.
Mun kuring salah wirahma. Ngingkaran niat piwelang.  

41.  Aan Darwati – Kangsreng (Lirik Lagu).
Kuma suling 2x babasaran jeung areuyna. 
Kuma kuring 2x panasaran ka lanceukna.
Pajar maneh rek ka huma. Ari ka cai ngajingjing kendi. 
Pajar maneh rek karunya. Lami2 nganyeunyeuri.

Hideung deui 2x. Hideung cai kolomberan. 
Nineung deui 2x. Nineung bati gogoleran.
Walirang dicampur tali. Kolembang Peperepetan. 
Patepang neumbe sakali. Tibelat seseredetan. 

Lain hideung ku baju na. Hideung soteh calana na. 
Lain nineung ku lucu na. Nineung soteh ku bela na. 
Beureum 2x daun hideung. Tangkal na areuy – areuyan. 
Beuki heubeul beuki nineung. Lawas - lawas kaedanan.

Kembang cula kembang tanjung. Kembang saga jeung dongdoman.
Rek sabulan rek sataun. Moal weleh diantosan. 
Ayeuna katuncar hideung. Iraha katapang deui.
Ayeuna paturay tineung. Iraha patepang deui. 

Sae abdi dijangjangan. Nganggo na dikakiwakeun.
Sae abdi ngarencangan. Tapi ulah disapirakeun.
Hideung deui 2x. Hideung cai kolomberan. 
Nineung deui 2x. Nineung bati gogoleran.

Karembong sutra ka langit. Sisi na katuncar hideung. 
Patepang neumbe sakali. Enjing na paturay tineung.
Puyuh ngungkung dina kurung. Disumpitan dina Jati.
Siang weungi abdi muyung. sok sedih ka impi – impi.

Bangbara potong jangjang na. Hibeur na kukurilingan.
Kira2 moal mulya. Ulah sok mencar elingan.
Dadap cangkring dina gawir. Ngajajar pa antay – antay. 
Paingan teu genah pikir. Gara – gara rek paturay.

Ieu tabuh sabaraha. Erloji na di kemasan. 
Rek wawuh – wahuh iraha. Tara naros – naros acan.
Kamana ngaitkeun kincir. Ka kaler katojo bulan.
Kamana ngaitkeun pikir. Moal paler ku sabulan.

42.  Aan Darwati –  Kuda Lumping (Lirik Lagu).
Kuda lumping …. alah ieung dikusiran.  Diigelan …. ku anu tumpak na.
Matak geuring lamun weleh dipikiran.  Kagegelan ti abdi geuning dunungan. 
Teu aya pisan tapak na.

Hayang teuing mipit buah saliara. Diwadahan kana kantong ditalikeun. 
Sanes abdi nampik panglamar salira. Bongan bohong pasini anu kapungkur. 
Ku naon teu dijadikeun. 

Meungpeung berang hayu ka jalan katapang. 
Meser pisin kintunan anu ka tonggoh.  Saupamina urang pareng patepang. 
Hapunten mah kieu soteh ararisin. Da bongan urut kabogoh.

43.  Aan Darwati – Pulang Anting (Lirik Lagu).
Ngahariring …. Eusina sindir panggeuing.  Ngageuing nu dipieling.
Nu misenang eusi dangding. 
Tandang miang …. Kamumunggang.  Heunteu kahalang ku jungkrang .
Sanajan anggang di sorang. Pulang anting …. Ngalingling nu di pieling. 
Heunteu kahalang ku peuting. Badis nu hayang kacangking. 

Sok sanajan ….. Can karuhan.  Kukuh teu putus harepan.
Teu pisan aya karempan.  Heunteu jadi kaanehan.
Mun aya kapanasaran.  Ilang tina kasabaran.
Mapay nu jadi inceuran.  Memang sifat na lalaki.
Lamun katarik birahi.  Jarang anu tahan uji. Elehan gampang kataji.

44.  Aan Darwati – Tilam Sono (Lirik Lagu).
Ieu lagu tilam sono. Nyanggakeun kanu ngadangu 2x. 
Lumayan sabrang salayang. Leubeut kacapi mah heunteu. 
Lumayan tambih lumayan. Leubeut ka sae mah heunteu. 
Ari lagu tilam sono. Nyanggakeun kanu ngadangu 2x.
Kapiting katojo bulan. Kokosan bantun ti lamping.
Sapeuting rasa sabulan. Ngantosan kanu can sumping. 

Ieu lagu tilam sono. Dikaput ku benang sutra.
Ieu the acuk kimono. Dikaput ku benang sutra. 
Sapanjang dipikasono. Sok hoyong dipikacinta.
Sok hoyong meser kimono. Dikaput ku benang hideung.
Sok hoyong dipikasono. Sok hoyong dipikatineung.

Sanajan ditula - tali. Moal cara jeung areuyna. 
Sanajan digunta – ganti. Moal cara jeung anjeun na. 
Kadongdong amis cai na. Meser apel dikorangan.
Abong 2x abdi hina. Midamel wae lantaran.

Jauh 2x manggul awi. Nyiar 2x pimerangeun.
Jauh 2x neang abdi. Geus cakeut disapirakeun. 
Harumpay daun harumpay. Harumpay daun na hideung. 
Paturay urang paturay. Paturay kantun nya nineung.

45.  Aan Darwati – Baleg Tampele (Lirik Lagu).
Lamun jauh hayang tepung. Lamun anggang hayang tepang.
Mojang anu kapicangcam. Hayang padeudeuh padeukeut.
Tapi dina amprok jonghok. Dada ratug tutunggulan. 
Kesang lu’ut – le’et ngucur. Heunteu puguh rarasa’an. 

Polah nu baleg tampele. Hayang ginding hade pake. 
Tingkah nyentrik jentrak – jentrik. Badis lampah sik – sik melik. 
Mun sare ka impi – impi. Mun amprok sok api – api.
Kejo asa catang bobo. Mikiran mojang nu donto.

46.  Aan Darwati dan Iin Subarjah – Rumpu Rampa (Lirik Lagu).
Panangan teu daek cicing. Ngopepang kawas nu palid.
Susur sasar da di rampa. Bari ngorehan bungkusan.
Leungeun ulah cubuk – cabak. Mun lain cabakeunana. 
Leungeun ulah sok tual – toel. Mun lain toeleunana. 

Rumpu - rampa 2x. cubuk cabak. Dolewak2x nyampa martabak.
Cubuk cabak nu curintik. Kacabak nu boga ceurik / nyabok.
Hapunten sanes nyalutak. Da bongan na akang mah sok cubuk cabak.

47.  Aan Darwati – Ulah Kitu Ah (Lirik Lagu).
Ulah kitu ah 3x. Ulah sok kaleuleuwihan.
Engkang mah sok teu uyahan. 

Eta culak – colek ey tual toel 3x.
Dulak – delek. bari melet. Abdi mah sieun kapelet.

Abdi alim ah 3x. Lamun cakeut sareng engkang. 
Engkang mah sok luluasan. Ngarayu sareng ngagoda.
Ngarenghik sangkan laksana. Mun geus benang teu peduli.
Mangsa bodo salah sendiri.

48.  Aan Darwati – Cika Cika (Lirik Lagu).
Sok heran ku cika – cika. Naha beut peuting liar na. 
Nu tembong ukur sinar na. Ting karetip cahayana.
Ku hayang sidik rupa na. Can nyaho gede leutik na.
Siga kumaha buktina. Loba nu teu nyaho jirim na.

Mang Darya pangalakeun cika – cika. Ngan kudu menang jalu na. 
Dapon resep miara na. Tapi bingung ngurus na. 
Mang darya abdi mah hayang ayeuna. Keur poek gampil newak na.
Katembong kelap – kelip na. Tinangtu bakal benang na.

Kumaha atuh akal na. Lamun teu hasil ayeuna. 
Pikiran moal sugema. Kahayang heunteu laksana. 
Lamun aya kagagalan. Karesep teu dicumponan. 
Tangtu timbul panasaran. Lamunan teu tineukanan.

49.  Aan Darwati – Gara Gara Tas Ondangan (Lirik Lagu).
Mang Darya patepang deui. Naha benten ti sasari. 
Biasa sonten tos antri. Ayeuna sumping tos wengi. 
Mang Darya abdi antosan. Urang mulih sasarengan.
Dapon teu keu’eung dijalan. Pangjajapkeun sakantenan. 

Gara – gara tas ondangan. Kang Darya sering nyumpingan.
Manawi maksad kameulang. Geuningan ngajak rimbitan. 
Kanggo abdi teu pameungan. Tangtos na ge nyaluyuan.
Pami pareng tineukanan. Meureun moal panasaran.

50.  Aan Darwati – Harewos Bojong (Lirik Lagu).
Sisi gunung pileumburan. Lebah pasir pani’isan. 
Tanjakan jalan satapak. Dilamping leuweung mayakpak. 
Hanjuang siang keur midang. Harendong jadi di leuweung. 
Ngan aya harewos bojong. Miasih kanu saurang 2x. 

Duh ka asih abdi. Mo kaudag kulamunan. 
Na atuh beut luas teuing. Nganteup jiga bibilasan.
Welas teu aya Hartina. Miasih ukur lamunan. 
Manteng nyiptakeun lamunan. Miasih manggih kapeurih.

Kasawang deui lalakon anu kamari. 
Mo ilang tujuan dina sagala lamunan. 
Kasawang deui lalakon anu kamari. 
Mo ilang tujuan dina sagala lamunan.

51.  Aan Darwati – Kanya’ah Indung Tere (Lirik Lagu).
Ka saha ibu balaka. Ngeudalkeun pangeusi raga. 
Duh … Yen asih ibu teh wening. Lir herang talaga leutik.
Niat suci bersih ati. Mikanya’ah ka Ujang rejeng ka Nyai.
Hanjakal aya pangucap. Matak raca meulah baya.
Aya basa indung tere. Teu cara indung sajati. Aduh …Nyeuri perih nyeuit ati. 

Ibu teh kudu kumaha 2x. Kumaha atuh.  Anaking ulah cangcaya.
Kanya’ah Ibu ka hideup. Teu bina nya’ah ka Apa.
Duh … Moal robah ku fitenah.  Moal udar ku karinah. Lebar dada tanwangeuna. 
Moal alang kumapalang. Mikanya’ah mikadeudeuh ka Ujang rejeng ka nyai.


Comments