Euis Komariah – Sulaya Jangji – Anggang na Kameulang – Kalakay Gupay – Kudu Kasaha - Talatah


Euis Komariah – Sulaya Jangji – Anggang na Kameulang – Kalakay Gupay – Kudu Kasaha - Talatah (Lirik Lagu) 


Euis Komariah – Sulaya Jangji (Lirik Lagu)

Hanas diri bungah ati. Nganti jangji pasini na.
Harianeun pasini peugat di jalan duh geuning.
Balukar na tina asih. Malih warni jadi peurih.
Impian biheung kasorang. Hariring ati nu kingkin.

Boro diri suka ati. Nganti jangji pasinina.
Teungteuingeun pasini. Sapat sapisan … duh geuning.
Balukar na tina nineung. Malih warni jadi keu’eung.
Hareupan samar kateang. Haleuang dada nu raca.

Hareupan samar laksana. Haleuang dada nu raca.
Duh na kasaha diri. Ngumaha nyalindung.
Ka saha kudu midangdam. Mipit diri sangsang badan.
Da nu ieu mang rupa hiji lamunan … jungjunan.

Mangrupa hiji lamunan. Cita – cita panghareupan.
Ati kingkin sulaya nu jadi marga. Ati kingkin rasa duka.
Sulaya nu jadi marga. Duh … na kamana diri neangan panglipur.
Nitipkeun badan sakujur. Kasaha ngundeur panglipur.

Nya didieu nu aya wungkul impian. Nganteung wungkul panghareupan
Nu aya wungkul impian … geuning. Dada raca sulaya nu jadi marga
NARATOR : Yayat Hendayana
Horeng pasini teu ngajamin. Sanes jangji nu ti Gusti. Sumpah majar bade nya’ah. Ngan ukur pangirut wungkul. Ari sugan asih teh kaabadian. Ari sugan deudeuh teh na kalanggeungan. Horeng ngan ukur impleungan. Horeng kalangkang impian. Horeng eunya keur sadirieun anjeun mah hirup teh anjang - anjangan. Ditampi geulis moal ditampik. Kitu kapalay salira panginten kitu kedah na.
Poe Ieu dina patok nu ka sakitu. Dina lalampahan hirup. Urang papada nangtukeun jalan sorangan. Sosoranganan. Sewang – sewangan. Salira boa kamana. Kuring mah biheung kamendi.

Euis Komariah - Anggang na Kameulang (Lirik Lagu).

Poe ieu maneh na ninggalkeun Bandung. Seuja lunta mamawa raheut hate na.
Kamari maneh na kungsi pamitan. Nyu’uh …Nyeugruk … Ngarangkul beudah cipanon.
Pegat – pegat nyebut kecap pileuleuyan. Dareuda menta lubar pangampura.
Cenah jalan anu rek ditempuh . Geus puguh jadi putusan.
Mending pisah batan deukeut bari raheut … Duh gusti.

Poe ieu maneh na ninggalkeun Bandung. Seuja lunta nepikeun rasa cinta na.
Pasini teu jadi … Nyeuit kanyeuri. Pikir bimbang .. Dirungrum kapeurih ati.
Najan beurat dikukuntit ku duriat. Baluas kumamanis nu geus pegat.
Bongan anu jadi pamuntangan sulaya tina subaya.
Teu ngajadi … Bongan geus aya nu boga … geuning.

Poe ieu maneh na ninggalkeun Bandung. Seuja lunta mamawa raheut hate na.
Najan peurih kudu pisah. Rasa bimbang kudu anggang.
Pileuleuyan keur hiji panutan. Nu teu kungsi meutik bagja
NARATOR : Yayat Hendayana.
Mungguh bagja ukur kagungan salira. Suka mah anjeun nu boga. Bagian kuring nyeuri jeung peurih. Giliran engkang lebah duka na.
Pileuleuyan bulan. Nu reumen dipake ngeunteung dua’an. Entong teuing jadi pikir. Mun kalangkang kari hiji. Pan kuring sorangan deui … duh diri sorangan deui.
Aya nu jalir kana jangjina. Aya nu cidra kana subaya. Nu peungkuh ngukuhan leunjeuran carita. Horeng ngan ukur purnama. Eunya ngan ukur salira. Bulan teuteupeun. Bulan titipan. Paranti nitipkeun asih. Paragi ngajaga heman.
Bongan urang teu wasa nyingkahan mangsa. Urang kapaksa tepang jeung kecap paturay. Najan narah nyebat pisah. Teu weurat rek nyebat wa’as. Bari patarema tineung. Urang silih wilujeungkeun.

Euis Komariah – Kalakay Gupay (Lirik Lagu)

Wilujeung angkat … deudeuh.
Teu kedah ngumbar tibeulat. Da cisoca moal sa’at – sa’at.
Teu kedah ngumbar kawa’as. Da ngangres mo la’as – la’as.
Wilujeung angkat … deudeuh.
Urang luaskeun ku ikhlas. Dijajapkeun ku sewu mamanis.
Tampa kecap pileuleuyan. Tampa citangis marengan.

Wilujeung angkat …deudeuh.
Kanteunan kalakay gupay. Nu ngeubat lebah pengkolan.
Heas – heas nurih ati … sakeudapan. Ngalongkewang … Diri leungiteun puntangan.
Hambar diri ilang tungkusan hareupan. Sirna ilang mamanis na.

Kanteunan kecap papisah. Karaos megatkeun asih.
Kantos nyeuit nurih ati …Sungkan pisah. Umpleuk ngobrol sajajalan.
Bari ngagugulung kangeun. Wanci sareupna laju kakulonkeun.
Sora halon ngaharewos … Pileuleuyan.

Wilujeung Angkat … Deudeuh.
Mugia bagja marengan. Meutik ati nu jadi panutan.
Bari sadar ku papasten. Urang geus jadi nu lian. Wilujeung angkat … Deudeuh.
NARATOR : Yayat Hendayana
Wilujeung angkat saur salira harita. Wilujeung … ah kuring teu weurat ngeudalkeun wilujeung kantun. Wilujeung angkat taya hartina. Wilujeung kantun taya gunana. Mun ngan ukur dipake papas lambe. Mun sakadar dipake ngupahan hate. Pang wilujeung ti salira. Ruruhit panah nanjeub na raraheut manah. Mata pedang ngolebat kingkilaban ngajorelat. Batin wuwuh beuki nyeuit. Hate kalah beuki hengker.
Duh deudeuh temenan sukma nu taya tanaga. Ngoleab duka kamana. Dipuluk duka kusaha.

Euis komariah – Kudu Kasaha (Lirik Lagu)

Kudu kasaha urang ngumaha. Na ka indung… duh na ka bapa.
kudu kasaha urang balaka. Pikeun neupikeun …. geuning nu kacarita.
Kudu kasaha urang nyalindung. Kapapayung … Nyalindung na kapangagung.
Kudu kasaha urang nyalu’uh. Neda dijait geuning tina bangbaluh.

Duh ieung tunggara teu euih – euih. Laaah teu weuleh nandangan perih.
Diteangan saha nu ha’at nulungan. Dipaluruh dimana geusan balabuh.
Kudu kasaha urang ngageuri. Iwal diri … duh tahan uji.
Kudu kasaha urang nya muntang. Jalan utama … geuning iman ka Gusti
NARATOR : Yayat Hendayana
Nun Gusti lautan asih. Mung pangersa nu tara meugatkeun cinta.
Diri nu kalebuh dina talaga tunggara. Seuja muntang ka salira. Sodorkeun panangan anjeun. Jait kuring tina peurih. Tebihkeun tina kaceuceub. Cakeutkeun kana kadeudeuh. Dalah ka anjeun na pisan nu kantos sulaya tina subaya. Mungguh lalakon hirup mah apan salira dalang na. Abdi sadaya sakadar wayang – wayang na nu teu daya teu upaya. Mungguh hate mah da hate. Dibangbalerkeun ge hese. Panutan nu puguh jalir teu weuleh bae kapikir. Binarung asih nu leah. Seuja nitipkeun talatah. Malibir dina hiliwir na angin.

Euis komariah – Talatah (Lirik Lagu)

Hiliwir angin panggeuing. Nebak kuring nu keur bimbang.
Ngahuleung ngabangbrang tineung …Duh
Pikir teu daekeun cicing … Teu daek cicing.
Ngacacang neang nu anggang. Saban waktu dipieling.
Keterangan Album :
Genre : Kacapian Lagu dan Puisi
Album : Kalakay Gupay
Sinden : Euis Komariah dan Eka Gandara
Narator : Yayat Hendayana.
Pimpinan : Gugum Gumbira
Pirigan Gamelan : Jugala Group dan Dewi Pramanik Group.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Kembang Balebat
Sulaya Jangji
2
Indung Jeung Anak
Anggang na Kameulang
3
Asih
Kalakay Gupay
4
Mapaler Hate
Kudu Ka saha
5
Weungi Enjing Tepang Deui
Talatah


Comments