Ida Widawati – Sarungsum – Sekar Gambir - Panyuat (Lirik Lagu)


Ida Widawati – Sarungsum – Sekar Gambir - Panyuat (Lirik Lagu) 

Ida widawati – Sarungsum (Lirik Lagu)

Sarigig kudu jeung harti. Sarengkak reujeung jeujeuhan.
Poma ulah rek kapelet. Emut kanu nangtayungan gusti nu mikaheman.
Mun pareng aya kabingung. Suay sugrining panghalang.

Ida Widawati – Sekar Gambir (Lirik Lagu)

Paingan … atuh paingan. Teu teubih ti sangka’an ati.
Gusti kagungan panyawat. Panyawat nu langkung lantif.
Teu kaop leupat saeutik. Gusti babarian bendu.
Sarupi mundut lantaran. Hoyong pisah sareng abdi.
Da gusti na gampang raos wiwitan.

Ida Widawati – Panyuat (Lirik Lagu)

Ngahaleuang … Ngahaleuang lain usum. Ngahariring …. Ngahariring lain ngusir.
Emut bae ka gamparan … Ka gamparan. Aduh … manawi mah … Manawi bahan katampi.
Da abdi mah … Abdi sumeja bebela. Geuning tilahir na … Ti lahir dugi ka batin.

Abdi geuring … Abdi geuring geus sataun. Kulantaran … Lantaran kapati – pati.
Sugan teh kieu rasa na… kieu rasana. Aduh … ari diri … Ari diri sanes tanding.
Aduh gusti … Duh Gusti tobat pangeran. Aduh … dikumaha … dikumaha diri abdi.

Aduh bulan … Duh bulan tong waka surup. Ke dagoan … Dagoan sakeudeung deui.
Kuring rek tunda talatah … Tunda talatah. Aduh mihape mah … Mihape ka angin leutik.
Pangneupikeun … Pangneupikeun rarasa’an. Aduh ka jungjunan … Ka jungjunan dinu teubih.

Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Pasini Sulaya
Juru Kawih : Ida Widawati
Pirigan Gamelan : Lingkung Seni Malati
Pimpinan : M. Ili Sadeli
Produksi : Asmara Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SALENDRO)
SIDE B (LARAS SOROG)
1
Lampuyangan – Asmarandana Ciawian – Renggong Malang
Pasini Sulaya - Midangdam
2
Garutan – Kapilara - Sumarambah
Sarungsum – Sekar Gambir - Panyuat
3
Purbolinggo – Lara Lara
Luminjing – Gerentes Ati


Comments